Nieuwe statuten dus AGV proof

Op 13 en 22 november 2018 hebben de 2 ledenvergaderingen gehouden (statutair noodzakelijk). Ook nu was bij beide vergaderingen de opkomst minimaal en dat is jammer, immers de statuten zijn voor alle leden een belangrijk instrument.

De voorzitter heeft een korte toelichting op de concept statuten gegeven en daar waar nodig de vragen beantwoord.
Belangrijke veranderingen zijn de AVG en hoe we daar naar moeten handelen en de rechtsgeldigheid door de diverse manieren (telefoon/post/mail) van uitnodigen voor cursus en vergaderingen. Ook het anti-discriminatie artikel vond veel waardering.

Nadat de notulen van de vergaderingen waren opgemaakt, voorgelezen en goedgekeurd zijn de conceptstatuten met de nodige bijlagen ter goedkeuring naar het landelijk bureau gestuurd, daarna gaan ze naar de notaris.

We hopen dat de statuten per 1 februari 2019 zijn verlijd.