Statuten

STATUTENWIJZIGING

Heden, twintig juli tweeduizend vijf, verschenen voor mij, mr. Arnoud Pieter Frederik de Zwart, notaris te Raalte:

1. de heer JOHAN CHARLES MARIE MAAS,
2. de heer HENDRIK NOORDMAN,

ten deze handelende als de enige bestuursleden van het bestuur van de te Zwolle gevestigde stichting:

” STICHTING BEDRIJFSOPLEIDINGEN EERSTE HULPVERLENING ZWOLLE EN OMSTREKEN”
(adres: Wilgenstraat 25 te 8021 XV Zwolle,
correspondentieadres: postbus 1306, 8001 BH Zwolle).

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

De statuten van voormelde stichting zijn vastgesteld bij akte op twaalf november negentienhonderd zeven en negentig voor notaris mr. H. Herweijer te Kampen, verleden.
De statuten zijn sedertdien niet gewijzigd.

Het bestuur van voormelde stichting heeft in een speciaal daartoe belegde vergadering gehouden op veertien juli tweeduizend vijf, op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen, van welk besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van die vergadering, welk stuk aan deze akte wordt gehecht.

Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit worden de statuten gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, zodat zij voortaan luiden als volgt:

Statuten van de stichting

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: STICHTING BEDRIJFSOPLEIDINGEN EERSTE HULPVERLENING ZWOLLE EN OMSTREKEN (bij verkorting genaamd: Stichting Bedrijfsopleidingen Eerste Hulpverlening Zwolle e.o.), en is gevestigd te Zwolle.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De stichting is een dochter van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Zwolle en omstreken, gevestigd te Zwolle en hierna aangeduid als: K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o..

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

– het verzorgen van opleidingen Eerste Hulp (hierna ook aangeduid als: EH), Automatische Externe Defibrilator (hierna ook aangeduid als: AED) en Reanimatie, alsmede het verzorgen van opleidingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening in de meest brede zin van het woord en het verzorgen van alle andere activiteiten die deze bezigheden met zich brengen, dit in het licht van het maatschappelijk belang welke aan bedrijfshulpverlening wordt toegekend in de wet; en

– voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van opleidingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening;

b. het verkopen van les- en leerstof op onderhavig gebied;

c. het verzorgen van oefeningen;

d. het geven van EH-opleidingen;

e. het geven van opleidingen tot AED-helper;

f. het verzorgen van reanimatieopleidingen en herhaling voor niet-eerste hulp verleners;

g. het verzorgen van herhalingslessen benodigd voor het geldig houden van het diploma casu quo certificaat en aantekeningen;

h. het bieden van de mogelijkheid tot het doen van competentietoetsen voor personen die er voor kiezen geen herhalingslessen te volgen;

i. alle andere wettige middelen die kunnen dienen ter bereiking van het doel.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– vergoedingen voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2;

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstellingen en legaten;

– alle andere wettige verkrijgingen en baten.

Bestuur.

Artikel 4.

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Tenminste drie personen moeten deel uitmaken van het bestuur van de vereniging K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o..
De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur, zulks met inachtneming en na raadpleging van de algemene ledenvergadering van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o..

De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De bestuursleden die conform lid 1 deel uitmaken van het bestuur van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. treden terstond af op het moment dat zij geen deel meer uitmaken van het bestuur van voornoemde vereniging.

Alsdan dient de stichting de algemene ledenvergadering van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. te raadplegen om één van haar bestuursleden te benoemen als nieuw bestuurslid van de stichting.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

In tussentijdse vacatures wordt voorzien op dezelfde wijze als bepaald in de leden 1 en 2 van dit artikel, met dien verstande dat de nieuw benoemde bestuursleden in de plaats treden van de bestuursleden in wier plaats zij benoemd zijn.

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.

Aan de leden van het stichtingsbestuur die geen lid zijn van het bestuur van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. kan door het bestuur een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een redelijke onkostenvergoeding worden toegekend. Deze vergoedingen mogen de vergoedingen van de vereniging niet te boven gaan.

Bestuursleden met de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.

Artikel 5.

De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zwolle, of in een andere door het bestuur aan te wijzen gemeente.

Ieder boekjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, indien de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – namens de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, mits met algemene stemmen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld, en getekend door degenen die in die vergadering als voorzitter en secretaris fungeren.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, via welke methode dan ook, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de binnengekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of indien één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal niet eerder dan twee weken na de vergadering, waarop de stemmen staakten, worden gehouden. Indien de stemmen dan staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

In alle overige geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter, zulks voor zover de wet dit niet verbiedt.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 6.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur, alsmede door voorzitter en secretaris gezamenlijk, dan wel hun repectievelijke vervanger.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door periodiek aftreden, door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn verstandelijk vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag hetzij door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij door alle overige bestuursleden.

Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap van hen die eveneens deel uitmaken van het bestuur van de vereniging: K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. onverwijld indien het bestuurslidmaatschap van die vereniging wordt beëindigd.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni het jaar daarop volgende.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het beëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur van de stichting worden aangeboden, zulks indien het bestuur dit wenst, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratie-consulent.

De jaarstukken, alsmede de staat van verrekeningen van de kosten tussen stichting en vereniging, worden door het bestuur van de vereniging K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. vastgesteld, door de kascontrolecommissie van de vereniging gecontroleerd en op de ledenvergadering van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. ter inzage gegeven aan de leden.

Directie, personeel en adviseurs.

Artikel 10.

Het bestuur kan een directeur benoemen, die tot taak heeft het bestuur bij te staan bij de realisering van het doel van de stichting en bij de uitvoering van al zijn overige werkzaamheden ter zake. De directeur is aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn taak.

Het bestuur kan de directeur schorsen en ontslaan. Het bestuur kan de directeur een reis- en verblijfkostenvergoeding en een redelijk honorarium toekennen.

Het bestuur kan, de directeur gehoord, personeel in dienst der stichting benoemen, schorsen en ontslaan.

Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast.

Het bestuur kan, de directeur gehoord, adviseurs benoemen en ontslaan. Het bestuur kan de adviseurs een reis- en verblijfkostenvergoeding en een redelijk honorarium toekennen.

Tussen de stichting en vereniging vinden gezamenlijke activiteiten plaats (inkoop materiaal, website, internet, ledenadministratie etcetera) hiervoor worden wederzijds diverse kosten verrekend dan wel doorberekend.

Reglement.

Artikel 11.

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel12.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, echter niet binnen veertien dagen, een tweede vergadering uitgeschreven, welke, ongeacht het aantal aanwezigen, bevoegd is omtrent wijziging van de statuten te besluiten met meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingen ten aanzien van de benoeming van de bestuursleden van de stichting kunnen slechts worden genomen na instemming van de Algemene Ledenvergadering van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o..

Wijzigingen in de statuten van deze stichting worden van kracht, na raadpleging van de Algemene Ledenvergadering van de K.N.V. EHBO Afd. Zwolle e.o. en nadat zij bij notariële akte zijn vastgelegd.

De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend ten behoeve van de vereniging: K.N.V. EHBO afd. Zwolle e.o. en zal bij voorkeur binnen die vereniging zoveel mogelijk besteed worden overeenkomstig het doel van de stichting.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling.

Artikel 14.

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch een eventueel reglement, noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.”

Waarvan akte is verleden te Raalte, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.