Huishoudelijk Reglement


van de vereniging: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Zwolle en Omstreken.

Lidmaatschap.

Artikel 1.

1. Zij die lid wensen te worden van de vereniging, geven daarvan schriftelijk kennis aan de ledenadministratie. Het bestuur beschikt over toelating als lid.
2. De opzegging van het lidmaatschap voor het komende activiteitenjaar als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de statuten, geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie, en wel vóór één juni van het kalenderjaar.
3. Alle leden en begunstigers zijn verplicht bij adresverandering dit ten spoedigste bij de ledenadministratie bekend te maken.
4. Indien leden ten laste van een bedrijf of instelling staan ingeschreven, zijn deze leden tevens verplicht een verandering van werkgever bekend te maken.
5. Toelating als lid geschiedt slechts op een ondertekende schriftelijke aanvraag of e-mail, waarin de naam, de voornamen, het adres en de geboortedatum vermeld moeten worden.

Contributie en andere geldmiddelen.

Artikel 2.

1. Leden betalen een contributie/bijdrage zoals is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
2. De contributie/bijdrage moet elk jaar voor 15 september worden betaald op een door het bestuur te bepalen wijze.
3. Leden die de contributie op 1 oktober van het lopende jaar nog niet hebben voldaan zullen een betalingsherinnering krijgen toegestuurd die is verhoogd met € 3,50 aan administratiekosten. Dit bedrag kan als daartoe aanleiding bestaat worden aangepast. Leden die op 31 december van elk jaar de door hen verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan worden beschouwd als wanbetaler en dientengevolge afgevoerd van de ledenlijst. Het bestuur zal het desbetreffende lid hiervan in kennis stellen en behoudt zich alle rechten voor om het verschuldigde bedrag alsnog in te vorderen. De kosten van invordering komen voor rekening van de wanbetaler.
4. Het bestuur is bevoegd een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de geldelijke verplichtingen voor het lopende boekjaar, zulks op grond van bijzondere omstandigheden.

Bestuur.

Artikel 3.

1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, of door het bestuur aan te wijzen plaatsvervangers.
2. In geval van een bestuursvacature kunnen, naast de zich herbenoembaar stellende bestuursleden en/of de door het bestuur voorgestelde kandidaten, door de leden tegenkandidaten worden gesteld. Schriftelijke opgave van tegenkandidaten dient, voor iedere kandidaat ondertekend door tenminste tien leden waaronder begrepen de handtekening van de kandidaat zelf, uiterlijk 48 uren voor de aanvang van de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, in het bezit van de secretaris te zijn.
3. Bestuursvergaderingen zijn uitsluitend op uitnodiging toegankelijk voor leden.

Voorzitter.

Artikel 4.

1. De voorzitter coördineert de werkzaamheden van het bestuur, leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
2. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden.
Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft de voorzitter toegang tot alle vergaderingen binnen de vereniging, behalve tot de vergadering van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn beleid te doen.
3. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter.

Secretaris.

Artikel 5.

1. De secretaris houdt de notulen en besluitenlijsten van het verhandelde op de algemene en bestuursvergaderingen bij.
2. De secretaris is belast met de correspondentie, welke hij voor zover nodig voert in overleg met de voorzitter. Bovendien houdt hij afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze overzichtelijk.
3. De secretaris is verder belast met:
a. het uitschrijven van de vergaderingen;
b. het opstellen van het jaarverslag, uit te brengen voor de algemene ledenvergadering;
c. de zorg voor het archief van de vereniging;
d. het contact tussen het bestuur en de leden van eventueel gevormde commissies;
e. het bijhouden van de ledenadministratie, alsmede met het bewaren en bijhouden van de ledenlijsten.
4. Het archief van de secretaris en van een commissie is eigendom van de vereniging.
5. Bij verhindering of ontstentenis wordt de secretaris vervangen door zijn plaatsvervanger.

Penningmeester.

Artikel 6.

1. De penningmeester zorgt voor de uitvoering van alle maatregelen en besluiten betreffende het geldelijk beheer en voor het nauwgezet boeken van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging.
2. De penningmeester bewaakt de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding hiervan direct op de hoogte.
3. De penningmeester is verder belast met:
a. het innen of doen innen van alle de vereniging toekomende gelden .
b. het doen van alle betalingen, zowel handmatig (giropas) als via internetbankieren, na zich te hebben vergewist van de juistheid van de desbetreffende rekeningen.
Voor het doen van betalingen, het bedrag in de begrotingsposten te boven gaande, is vooraf de toestemming van het bestuur vereist;
c. het opstellen van een financieel verslag over het afgelopen boekjaar, uit te brengen voor de algemene ledenvergadering, alsmede met het opstellen van een begroting voor het lopende boekjaar;
4. Van het door hem gevoerde beleid is hij aan de algemene vergadering rekening en verantwoording verschuldigd.
5. De penningmeester wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door zijn plaatsvervanger.
6. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, legt hij een volledige verantwoording aan het bestuur af, waarna hij, na akkoord bevinding, schriftelijk décharge ontvangt.

Commissies/onderafdelingen.

Artikel 7.

1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door een aantal commissies.
2. Iedere commissie zal bestaan uit tenminste twee leden,
3. De commissieleden worden voorgedragen door het bestuur dan wel, na advies van de betrokken commissie, door tenminste vijf leden van de algemene vergadering.
Een voordracht uitgaande van tenminste vijf leden dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris en wel uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering. De commissieleden worden benoemd door de algemene vergadering.
4. Jaarlijks brengt iedere commissie tijdig voor de algemene vergadering aan het bestuur schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar. Het bestuur maakt dit verslag bekend voor de algemene vergadering.
5. Het bestuur heeft de bevoegdheid één of meer leden van een commissie, met uitzondering van die van de kascommissie, te schorsen, indien het van oordeel is dat de betrokkene de werkzaamheden, verbonden aan het lidmaatschap van de commissie, niet behoorlijk vervult.
6. Van de commissievergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden aan de secretaris van het bestuur gegeven.
7. In een commissie of bestuur van een onderafdeling worden de taken en functies van alle commissie-/bestuursleden in onderling overleg verdeeld. Zij stellen in onderling overleg een rooster van aftreden op.

Vergaderingen.

Artikel 8.

1. De besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen zijn voor alle leden bindend.
2. De algemene vergaderingen worden verdeeld in:
a. de jaarvergadering;
b. buitengewone algemene vergaderingen, zijnde algemene vergaderingen met een ander karakter dan de jaarvergadering;
3. De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter of diens plaatsvervanger. Deze is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken tijdens de vergadering.
4. In elke vergadering wordt door de secretaris een presentielijst aangelegd en door ieder lid ter vergadering verschenen, getekend.
5. Tijdens de jaarvergadering komt naast de in artikel 16 lid 2 van de statuten genoemde onderwerpen indien gewenst de agenda van de districtsvergadering en/of de landelijke algemene jaarvergadering worden behandeld. Tevens kan er een afvaardiging van maximaal 3 personen naar deze districtsvergadering en/of deze landelijke algemene jaarvergadering.
6. De leden hebben het recht voorstellen ter behandeling op een vergadering op te geven.
Deze voorstellen dienen door tenminste 10 leden te zijn ondertekend en uiterlijk 48 uren vóór de dag van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Stemmingen.

Artikel 9.

1. Mondelinge stemmingen geschieden volgens de presentielijst.
2. De opneming van de schriftelijke stemmingen geschiedt door een commissie, bestaande uit 3 ter vergadering aan te wijzen leden, niet zijnde bestuursleden, waarvan 1 als voorzitter van de commissie optreedt.
3. De commissie, genoemd in het voorgaande lid, constateert vóór zij tot opening van de stembriefjes overgaat, of het aantal door haar in ontvangst genomen stembriefjes overeenkomt met het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4. Het door de commissie van stemopneming omtrent de uitslag van de stemming uitgebracht rapport is bindend. Daartegen is geen beroep mogelijk.

Nieuwsbrief.

Artikel 10.

1. Het bestuur kan een nieuwsbrief uitgeven, die aan de leden en begunstigers wordt verstrekt.

Wedstrijden.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen/afdelingen georganiseerde wedstrijden.
2. De verantwoording voor de samenstelling van de ploegen, die de vereniging op die wedstrijden zullen vertegenwoordigen, berust bij het bestuur op voordracht van de kadercommissie.
3. Prijzen of premies behaald door leden die de vereniging op enigerlei wijze vertegenwoordigen, met name in kring/districtswedstrijden, worden eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

Administratief beheer.

Artikel 12.

De vereniging draagt, overeenkomstig de statuten en het besluit van de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, een deel van de jaarlijkse inkomsten van de leden af aan het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Algemene bepalingen.

Artikel 13.

1. In elk geschil betreffende de uitlegging of toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en/of in gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Een zodanige beslissing van het bestuur is op dat moment bindend en dient onverwijld aan belanghebbenden kenbaar te worden gemaakt.
2. Belanghebbenden behouden echter het recht om van een zodanige beslissing in beroep te komen bij de algemene vergadering.
3. Daartoe moeten zij binnen dertig dagen na dagtekening van de in lid 1 genoemde beslissing, aan het bestuur, in een met redenen omkleed verzoekschrift, mededeling doen.
4.De behandeling van een zodanig verzoekschrift zal door het bestuur als punt op de agenda van de, na ontvangst van het verzoekschrift, eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst.
5. De beslissing op het verzoekschrift door de algemene vergadering te nemen, is onherroepelijk.

Slotbepalingen.

Artikel 14.

1. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn via de website van de vereniging te raadplegen en te downloaden.