71166HF 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Heden, negen en twintig april tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hilbert Herweijer, notaris gevestigd te Kampen:                                       mevrouw Petronella Maria van Hemert, geboren te Angerlo op zestien
december negentienhonderd vier en tachtig, die voor deze zaak als woonplaats heeft gekozen het kantoor van bovengenoemde notaris en aldaar werkzaam is,   van welke persoon de identiteit reeds eerder door mij, notaris, is vastgesteld;
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde – waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht- van:                                  

 1. de heer Warner Bruins Slot: en                                                      
                 
 2. de heer Hendrik Noordman,                                                          

bij het geven van de volmacht handelende in hun hoedanigheid van
gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te Zwolle gevestigde
vereniging: Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Afdeling Zwolle en 
omstreken, kantoorhoudende te 8021 XV Zwolle, Wilgenstraat 25,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40060304, hierna ook te
noemen: ‘de Vereniging’;
en als zodanig bevoegd de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING                                                                                 

 1. De Vereniging werd opgericht op tien juni negentienhonderd zes en twintig.
 2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd en schriftelijk  
  vastgelegd bij een notariële akte verleden op drie en twintig december
  negentienhonderd vier en negentig voor genoemde notaris mr. H.
  Herweijer.                                                                              
 3. Op twee en twintig november tweeduizend achttien heeft de algemene
  vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te
  wijzigen. Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.   
 4. Van de toestemming van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse
  Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken blijkt uit het feit dat dit Bestuur de
  onderhavige statutenwijziging heeft geïnitieerd, en dat de statutenwijziging
  bij deze akte plaatsvindt conform het model dat door het voormelde Bestuur
  is goedgekeurd.                                                                        

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met
onmiddellijke ingang als volgt:
BEGRIPSBEPALINGEN. 
Artikel 1 
In deze statuten wordt verstaan onder:
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO: 
Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, statutair
gevestigd te Zeist.
Afdeling: 
Onderdeel als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging (KNV) EHBO
Algemenevergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden
van de Vereniging, ook wel Algemene ledenvergadering;
Bestuur: 
het bestuur (aangeduid met een kleine letter “b”) is het bestuur van de
Vereniging in de comparitie van deze akte vermeld;
Cursist:
natuurlijk persoon die bij de afdeling studerend is voor het diploma Eerste
Hulp
Diploma Eerste Hulp:
Onafhankelijk door Het Oranje Kruis getoetst diploma volgens de Nederlandse Eerste Hulp Richtlijnen                                                                     Relevantegegevens:
Gegevens die nodig zijn om de ledenadministratie te voeren en/of contact te
onderhouden. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)van toepassing.
Schriftelijk: 
bij brief, fax of e mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar en
reproduceerbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of
op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
Statuten: 
de statuten van de Vereniging;
Vereniging:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben, te weten de afdeling
Zwolle en omstreken.
Verenigingsorgaan: 
periodiek verschijnend informatiebulletin aan de leden alsmede de website van de vereniging
NAAM EN ZETEL
Artikel 2                                                                                      

 1. De vereniging draagt de naam: afdeling Zwolle en omstreken van de      
  Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.                                   
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Zwolle.     
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.                                
 4. De vereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het
  huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
  EHBO. Zij is zich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke      
  organisatie.                                                                              
 5. De vereniging is als afdeling erkend door de Koninklijke Nederlandse
  Vereniging EHBO. Indien deze erkenning door de Koninklijke Nederlandse
  Vereniging EHBO mocht worden ingetrokken, zal de vereniging zich in het
  maatschappelijk verkeer, zowel naar aard, uitstraling en gedrag, niet langer
  manifesteren als afdeling van de landelijke vereniging.                         

DOEL
Artikel 3 
1. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te
bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch
onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij
ongelukken;
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te
onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken
van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of
certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste
hulpverlening;
d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van   
eerste hulp;
e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.                                                                                 

LEDEN
Artikel 4 

 1. De vereniging kent:
  a. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar   
  hebben bereikt en in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste
  Hulp, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig
  door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen als
  nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement.                           
  b. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de
  vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
  als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben
  aanvaard.                                                                          
  c. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet
  hebben bereikt en niet in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp.
  d. Juniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet
  hebben bereikt en wel in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp.   
  e. Rustende leden zijn zij die gedurende lange tijd lid van de vereniging
  zijn geweest en aan wie gezien hun leeftijd of vanwege andere
  omstandigheden niet meer het vereiste van een geldig Diploma Eerste
  Hulp kan worden gesteld. Het bestuur beslist over de benoeming tot
  rustend lid.                                                                        
  f. Lid van verdienste zijn zij die wegens hun verdiensten voor de
  vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
  als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben
  aanvaard.                                                                          
 2. Niemand kan gelijktijdig lid zijn van meer dan één (1) afdeling.               
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de relevante gegevens van alle
  leden gespecificeerd naar de in lid 1 van dit artikel genoemde lidsoorten    
  zijn opgenomen.                                                                       
 4. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
  alsnog tot toelating besluiten. Minderjarigen (en onbekwamen) kunnen lid
  worden van de vereniging, mits zij hiervoor schriftelijk toestemming         
  hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).                                
 5. Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met:
  a. het lidmaatschap van een organisatie waarvan op grond van haar
  doelstellingen of op grond van uitlatingen van haar
  vertegenwoordigers kan worden aangenomen dat zij aanzet tot haat
  tegen of discriminatie van mensen of groepen van mensen wegens hun
  afkomst, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst of               
  levensovertuiging;
  b. het al dan niet openlijk doen blijken van sympathie voor
  doelstellingen van organisaties als bedoeld onder 5.a.                      

LIDMAATSCHAP
Artikel 5 
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door het laten verlopen van het geldig diploma Eerste Hulp, zonder
  benoemingtot rustend lid;
  b. door het overlijden van het lid;
  c. door opzegging door hetlid;
  d. door opzegging door de vereniging;
  e. door royement.                                                                   
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
  het einde van een boekjaar/verenigingsjaar mits schriftelijk en met
  inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier (4) weken.
  Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
  opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
  één (1) maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
  Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van
  Titel 7 Boek 2 BurgerlijkWetboek.                                                 
 4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
  binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt,
  of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard,
  bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van
  toepassing.                                                                               
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
  waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen
  opzichte uit te sluiten.                                                                  
 6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
  geschieden tegen het einde van een boekjaar/verenigingsjaar. De opzegging
  geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een
  opzegtermijn van ten minste vier (4) weken. Opzegging van het
  lidmaatschap door de vereniging kan slechts dan plaatsvinden wanneer
  redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap
  te laten voortduren.                                                                     
 7. Royement van leden kan slechts worden uitgesproken wegens wanbetaling
  of wangedrag. Het wordt uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid
  moet het besluit tot diens royement binnen een (1) week na de datum van
  dat besluit bij aangetekend schrijven worden medegedeeld, terwijl een
  gewaarmerkte kopie van dat schrijven gelijktijdig aan het Bestuur van de
  Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en het betreffende
  districtsbestuur dient te worden gezonden. Dit schrijven dient voorts te
  omvatten een duidelijke omschrijving van de grond en de reden tot dit
  royement, benevens de mededeling, dat de geroyeerde binnen een maand na
  de datum van verzending van het besluit in beroep kan gaan bij het Bestuur
  van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.                             
 8. Op een besluit tot royement staat aan het geroyeerde lid beroep open bij het
  Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO in dit artikellid
  verder aan te duiden als het Bestuur. Zodanig beroep wordt ingesteld bij
  aangetekend schrijven, gericht aan het Bestuur binnen een (1) maand na de
  datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarmede aan het lid
  mededeling van diens royement is gedaan. Alle betrokkenen zijn verplicht
  aan het Bestuur alle inlichtingen naar waarheid te verschaffen en aan het
  Bestuur alle naar het oordeel van het Bestuur ter zake dienende stukken
  voor de tijd van de behandeling van het beroep ter inzage af te staan. Na
  alle partijen te hebben gehoord beslecht het Bestuur op de kortst mogelijke
  termijn naar recht en billijkheid en in hoogste instantie. De beslissing van
  het Bestuur is voor alle betrokkenen bindend. Het Bestuur deelt alle
  betrokkenen, waaronder ook het betreffende districtsbestuur, deze
  beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na
  ontvangst van het beroepsschrift, mee. Royement als lid van de vereniging
  is tevens royement als lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
  EHBO en is van kracht tegenover alle afdelingen van de Koninklijke
  Nederlandse Vereniging EHBO.
 9. Wanneer het lidmaatschap door royement in de loop van een boekjaar
  eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door
  het (ex )lid verschuldigd.

DONATEURS
Artikel 7                                                                                      

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.           
  Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van
  de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering
  als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.           
 2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en
  opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van
  toepassing op donateurs.                                                          
 3. Donateurs die een door de algemene vergadering vast te stellen
  minimumbedrag voldoen hebben recht op nascholing ter zake van een
  door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en/of Het Oranje Kruis
  geaccrediteerd certificaat. Zij hebben geen recht op nascholing ter zake
  van het diploma Eerste Hulp.                                                    
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens van de donateurs
  zijn vermeld.                                                                       

GELDMIDDELEN
Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus /lesgelden,
  jaarlijkse bijdragen van de leden, legaten, donaties, erfstellingen,             
  schenkingen en andere inkomsten.                                                   
 2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de afdeling verschuldigd, waarvan de
  hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.                       
 3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van
  boedelbeschrijving.                                                                     
 4. Behoudens in het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt,
  dat ook de ereleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
  vrijgesteld.                                                                               

BESTUUR
Artikel 9 
Bestuur: samenstelling en benoeming                                                

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste
  drie (3) natuurlijke personen.
  De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het
  bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige bestuursfuncties
  worden onderling verdeeld.
  Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger
  aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene
  voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen.
  Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig
  mogelijk in de vacatures kan voorzien.                                          
 2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.
  Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging.
 3. De algemene vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de
  leden wordt benoemd.                                                            
 4. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het
  bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
  vergadering meegedeeld. De voordracht is niet bindend.                    
 5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste
  drie (3) jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te
  stellen rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is
  onmiddellijk herbenoembaar.                                             
  b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het
  rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd
  benoemd.
  Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in
  de vacature benoemde een (1) jaar is of korter is dan een (1) jaar,
  kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in
  aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.                                                                         
 6. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten
  worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.    

Artikel 10
Bestuur: einde functie, schorsing                                                      

 1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
  – door aftreden van het bestuurslid;
  – door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  – door overlijden van het bestuurslid;
  – door ondercuratelestelling van het bestuurslid of onder bewindstelling
  van zijn gehele vermogen;
  – wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
  – door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de
  algemene vergadering;
  – wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een
  regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke

  personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van
  betaling verkrijgt;
  – een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
  geschorst. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden en kan door
  de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt
  gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop
  van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld
  zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich
  daarin op eigen kosten door een raadsman laten bijstaan.                        

Artikel 11 
Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming                           

 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te      
  roepen.                                                                                   
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk
  plaats aan de adressen (waaronder begrepen e mailadressen) van de
  bestuursleden volgens het register bedoeld in artikel 4, lid 3, met
  inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van
  bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave
  van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de  
  te behandelen onderwerpen (agenda).                                               
 3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen
  door degene die de vergadering bijeenroept.                                      
 4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee (2)
  vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle
  bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.            
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht
  verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een
  elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.      
  Een bestuurder kan alleen één (1) medebestuurder in de vergadering     
  vertegenwoordigen.                                                               
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1)
  stem.
  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is
  voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met
  volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van
  stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.                      

Artikel 12
Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten      vergadering                                                                                  

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid   
  voorziet de vergadering zelf in haarleiding.                                       
 2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen
  in de vergaderingen worden gehouden.                                             
 3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
  vergaderingoverdeuitslagvaneenstemmingisbeslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover     
  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
  onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
  juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de
  meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming
  niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde
  aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
  rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden
  notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter
  van de vergadering aangewezen persoon.
  De notulen worden  – nadat zij zijn vastgesteld  – door de voorzitter en de
  notulist van de vergadering ondertekend.
 5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
  nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben
  verklaard.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 13                                                                                    

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder
  is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de
  hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
  van de vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van
  de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
  zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
  bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
  allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden
  gekend.
  Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
  De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
  papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een
  andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de
  overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de
  gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
  beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden
  gemaakt.                                                                            
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
  bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
  verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot het
  aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
  hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
  tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
  Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden
  worden tegengeworpen.
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen,
  tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.         
 3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig
  voor besluiten tot:
  a. Het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen
  een bedrag of waarde van tien duizend euro (€ 10.000,00) te boven
  b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
  verkrijgen of geven van registergoederen buiten het bedrag          
  waarvoor middels een begroting goedkeuring is ontvangen;
  c. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
  d. het uitlenen van gelden;
  e. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de              
  beëindiging van een geschil;
  f. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures,
  waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen
  en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
  De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk
  te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het

  bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de
  algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen
  beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14                                                                                    

 1. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:
  a. het gehele bestuur;
  b. twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één
  (1) moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
 2. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur  
  en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als
  tussen de vereniging en een (1) of meer bestuurders een tegenstrijdig belang
  bestaat.                                                                                   
 3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een
  (1) of meer bestuurders kan de algemene vergadering een (1) of meer
  personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.                  
 4. Het bestuur kan besluiten tot het schriftelijk verlenen van een incidentele
  dan wel doorlopende volmacht aan een (1) of meer bestuurders en/of aan
  anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen
  van die volmacht te vertegenwoordigen.                                            
 5. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
  vervulling van de hem opgedragen taak.                                           
 6. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of
  meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter
  zake van de tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af
  te wenden.                                                                               

DUUR EN BOEKJAAR; VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING
Artikel 15 
 

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het activiteitenjaar. Het
  activiteitenjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.                          
 2. Het bestuur brengt een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de     
  vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
  baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering
  over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
  ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
  van redenen melding gemaakt.                                                      
 3. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een
  accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek
  overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd
  door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie
  van ten minste twee (2) leden die geen deel mogen uitmaken van het
  bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste drie (3)
  achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het
  bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele
  boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door
  haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een
  juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan
  door een externe deskundige.
  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene
  vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering
  wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor
  de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording.              
 4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan
  periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te
  verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het
  beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.     

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 16
De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering                     

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden   
  toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.      
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
  algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de                  
  jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het  
  afgelopen boekjaar;
  c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
  d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe
  boekjaar;
  e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures
  bestaan; en
  f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de
  oproeping voor de vergadering.                                                
 3. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt de
  algemene vergadering een door het bestuur voorgestelde begroting van de
  baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De begroting wordt
  opgemaakt door de penningmeester.                                                

Artikel 17
De algemene vergadering: oproeping                                                  

 1. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Naast de
  jaarvergadering worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het
  bestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht.
  Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een
  tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een
  algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier (4) weken na dat
  verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst
  van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan,
  kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.                    
 2. De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats door middel
  van:
  – een schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden of
  – een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.
 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de
  dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.  
 4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping
  een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde
  worden gesteld.                                                                    
 5. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de
  mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun
  stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te
  oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
  communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke
  bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden
  geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de
  verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid     
  daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.       
 6. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend,
  kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een
  elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht zoals door het
  bestuur is aangegeven in de oproeping, doch niet eerder dan de dertigste
  dag voor die van de vergadering.                                                

Artikel 18 
De algemene vergadering: toegang en stemrecht                                    

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden van
  het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van
  de jeugd  of juniorleden van de vereniging. De vergadering kan besluiten
  ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.
  Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit
  het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de
  vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan
  de orde is.                                                                                
 2. Ieder gewoon lid, rustend lid, lid van verdienste en ieder erelid heeft één (1) stem.
  Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
  Het stemrecht van een jeugd  of juniorlid kan alleen worden
  uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.                          
 3. Een stemgerechtigd lid kan een (1) ander stemgerechtigd lid volmacht
  geven namens hem te stemmen.
  Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming
  aan het bestuur worden overgelegd.
  Eén lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen.     

Artikel 19 
De algemene vergadering: besluitvorming                                            

 1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit
  genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de
  vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.   
  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming.   
 2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de
  uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
  van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
  schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken
  van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt
  een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of,
  als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
  plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
  nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
  stemming.                                                                           
 3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming
  geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats
  hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal worden
  herstemd tussen de twee (2) personen die bij de laatste stemming de
  meeste stemmen kregen.                                                          
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.      
 4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van
  personen gaat, is het voorstel verworpen.                                      
 5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats behoudens de stemming over
  personen. Deze geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering akkoord gaat
  met besluitvorming bij acclamatie.
  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten
  stembriefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke
  stemming verlangt.
  Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel
  van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de
  stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
  geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
  op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
  Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het
  elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de
  oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem
  voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
  communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste
  dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt
  gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden
  uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden
  herroepen.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
  vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de
  algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is
  genomen.
 7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
  kunnen   mits met algemene stemmen   geldige besluiten worden
  genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het
  onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping
  aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze
  plaatsgevonden.

Artikel 20 
De algemene vergadering: leiding ennotulen                                        

 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de
  vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander          
  bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze
  niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in
  haar leiding.                                                                             
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
  ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon
  notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening
  worden vastgesteld.                                                                    

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21                                                                                    

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
  algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
  wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de algemene vergadering ter
  behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten
  ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift
  van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
  opgenomen, aan de leden van de algemene vergadering toezenden en ter
  inzage leggen op een daartoe geschikte plaats.                                    
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
  worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van
  het aantal uitgebrachte stemmen.                                                    
 4. Indien in de vergadering van de algemene vergadering, waarin een voorstel
  tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet twee derde (2/3) van het
  aantal uitgebrachte stemmen maar wel een absolute meerderheid voor de
  wijziging is, wordt binnen veertien (14) dagen een volgende vergadering
  bijeengeroepen, te houden ten minste één (1) maand na de vorige waarin
  het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een absolute
  meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.                       
 5. De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring van het
  Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en nadat
  daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is
  bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.                        
 6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien
  in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt
  genomen.                                                                                 

FUSIE, SPLITSING,OMZETTING
Artikel 22 
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van
titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene
vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm
overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige
artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de
eisen van de wet.                                                                            

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23                                                                                    

 1. De vereniging wordt ontbonden:
  a. door een besluit van de algemene vergadering, en na verkregen
  toestemming van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse
  Vereniging EHBO, gehoord het advies van het betreffende
  districtsbestuur, en met inachtneming van lid 3 van dit artikel;
  b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van faillissement wegens de
  toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
  c. door het geheel ontbreken van leden;
  d. door de rechter in gevallen die de wet bepaalt.                              
 2. Op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
  vereniging is het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2, 3 en 5 van
  overeenkomstige toepassing.                                                         
 3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft de goedkeuring van
  het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, dat,
  gehoord het advies van het districtsbestuur, aan die goedkeuring
  voorwaarden kan verbinden.                                                          
 4. De algemene vergadering stelt een bestemming voor het batig saldo vast, in
  die zin dat het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen
  nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake
  rijksbelastingen (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de
  vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
  uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
  heeft. Als de vereniging niet wil of kan beslissen over de bestemming van
  het batig saldo, dan wordt over deze bestemming beslist door het Bestuur
  van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, op de wijze zoals
  vermeld in de eerste volzin.                                                           
 5. De vereffening geschiedt door het bestuur of, bij ontbreken van het bestuur,
  door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.        
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot         
  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
  de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
  aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
  worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.                                   
 7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
  wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
  vereffenaar (s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het door de Kamer
  van Koophandel bijgehouden vermelde register.                                  
 8. De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
  bewaard gedurende tien (10) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder
  is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.                 

REGLEMENTEN 
Artikel 24                                                                                     

 1. De algemene vergadering kan één (1) of meer reglementen vaststellen en   
  wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten  
  niet of niet volledig wordt voorzien.                                                 
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
  met deze statuten.                                                                       
 3. Indien en voor zover bepalingen van reglementen van de vereniging in
  strijd mochten zijn met deze statuten of met de statuten en het huishoudelijk
  reglement van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO worden de
  betreffende bepalingen in reglementen van de vereniging voor niet           
  geschreven gehouden.                                                                 
 4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het in
  artikel 21 de leden 1, 2 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.  

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 25                                                                                     

 1. De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar        
  gedragen, naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 2. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met
  de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging     
  EHBO.                                                                                   
 3. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.        

BIJLAGEN 
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
notulen algemene vergadering; en
volmacht.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Kampen, op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon en nadat partijen voor zoveel nodig tevens zijn gewezen op
de gevolgen die voor één of meer hunner uit de inhoud van deze akte
voortvloeien, heeft de verschenen persoon verklaard dat hij en partijen tijdig
voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen en dat hij op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stelt.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na de beperkte voorlezing, door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparante en de notaris.